CHIRURGICKÁ AMBULANCE A ENDOSKOPIE

Gastroenterologie
je medicinský obor zabývající se vyšetřováním a léčením nemocí trávícího ústrojí.

    Vyšetřuje nemoci jícnu, žaludku, dvanácterníku, tenkého střeva, tlustého střeva, konečníku, hemoroidy, jater, žlučníku a slinivky břišní. Do ordinace přicházejí pacienti s následujícími příznaky: pro zápach z úst, pro pálení žáhy, bolesti v nadbřišku, říhání, pocitu návratu potravy do jícnu a úst, nauzeu a zvracení, škytavku, nechutenství, plynatost, meteorismus, tlak a napětí v břiše, hlasité škroukání v břiše, zácpu, průjem, aj.
    Onemocnení travícího ústrojí výrazně ovlivňují celkový zdravotní stav populace a jsou vysoce významné po společenské a ekonomické stránce. Choroby trávicího ústrojí se vyznačují vysokou frekvencí u osob mladých a v produktivním věku života. jsou na 3. místě počtem onemocnění a na 4. místě počtem dnů pracovní neschopnosti pro nemoc.
J    sou vedoucí příčinou větších chirurgických zákroků. Zhoubné nádory trávicího ústrojí činí téměř 30% všech nově diagnostikovaných malignomů a téměř 40% všech úmrtí na zhoubné nádory. Česká republika zaujímá ve světových statistikách od počátku 90. let vedoucí postavení v incidenci kolorektálního karcinomu. Navíc Ústecký kraj a tedy i naše spádová oblast drží l. místo ve výskytu tohoto nádoru v České republice !
    Až 70% české ppulace je nakaženo infekcí Helicobacter pylori/ přibližně 7 milionů osob/. Podle literárních údajů 10- 20% nakažené populace/ 700 tisíc- 1,4 milionu obyvatel ČR/ v průběhu života onemocní závažným onemocněním helikobakterovou gastritidou, která se může komplikovat vředovou chorobou, rakovinou žaludku nebo MALT lymfomem žaludku.

Zvláštním rysem gastroenterologie je výrazná závislost na specializovaných diagnostických a terapeutických metodách, jež jsou opět podmíněny úrovní, rozvojem a dostupností zdravotnické techniky. K těmto metodám patří zejména různé metody zobrazovací/ endoskpie, sonografie, endoskopická sonografie, CT, NMR/, metody bioptické, cytologické, biochemické, biofyzikální a imunologické. V podstatě všechny jsou v našem nebo blízkém spádovém území k dispozici.

V naší ordinaci se provádí endoskopická a Koloskopická vyšetření vyšetření moderními přístroji firmy Olympus a Pentax.

Jimi se provádí vyšetření gastroskopické/ jícnu, žaludku, dvanácterníku/. Koloskopická vyšetření/ celého tlustého střeva/         Tato vyšetření jsou výhodná a přesná tím, že vnitřek uvedených orgánů při použití uvedených vyšetřovacích přístrojů je vidět barevně, dají se téměř okamžitě zjišťovat změny barev a povrchu sliznice, krvácející útvary cévní a slizniční, vyklenuté útvary- polypy, nádory, cévní útvary, defekty a otvory. Za účelem zjištění přesnějších diagnoz lze ihned odebírat bioptické vzorky na histologická vyšetření. Endoskopická vyšetření nejsou sice příjemná, ale nebolí, v naší ambulanci vždy používáme anestetický sprej či mast.
    V případě zjištění diagnozy, která vyžaduje operativní řešení, máme návaznost  na chirurgické odd. v Žatci,ale dle potřeby i na další přední chirurgická či klinická pracoviště.

Následuje stručný přehled diagnostických okruhů, které jsou předmětem našeho zájmu. Není vyčerpávající a má orientační charakter. V naší ambulanci vyšetřujeme nejčastěji nemocné s potížemi spojenými s:

1/ refluxní chorobou jícnu. K vyšetření používáme endoskopické metody, ev. RTG vyš.Využíváme současnou nejmodernější konzervativní léčbu, v mimořádných případech doporučujeme i léčbu chirurgickou pomocí laparoskopické chirurgie. Máme velice dobrou spolupráci s 3.chirurgickou klinikou prof. Pafka ve Fakultní nemocnici v Motole. Operační výsledky plastiky jícnového svěrače- laparofundoplikace jsou velmi uspokojivé.

2/ onemocněním dvanácterníku- vředy, ale i záněty této oblasti jsou velmi často spojeny s infekcí bakterií Helicobacter pylori. V případě ověřené přítomnosti této bakterie používáme kombinovanou léčbu s antibiotiky. K vyšetření používáme nejmodernější přístroje poslední videogenerace značky Pentax , součástí vyšetření jsou i odběry vzorků na průkaz přítomnosti výše uvedené bakterie.

3/ onemocnění žaludku- záněty, nádory- endoskopické vyšetření umožňuje, na rozdíl od RTG vyšetření, přímý odběr vzorků a rychlé histologické potvrzení či vyvrácení klinického podezření

4/ onemocněním tenkého střeva- zejména problematika poruch vstřebávání živin- malabsorpce- vyžaduje vyšetření v referenčních pracovištích. Nutno pomýšlet na celiakální sprue, která může býti příčinou roztodivných stavů ve vnitřním lékařství. Ostatní problematiku této oblasti přenecháváme suprakonziliárním pracovištím.

5/ onemocněním tlustého střeva- sem patří nespecifické střevní záněty, kde se snažíme o o aplikace moderních léčebných metod, zejména však depistáž rakoviny tlustého střeva, která patří mezi nejčastější  v naší populaci a je stále objevována v pozdních stadiích, přestože je dobře známo, že časný záchyt tohoto typu rakoviny je možný a dobře léčitelný. Nutné endoskopické vyšetření zajišťujeme- naše pracoviště patří do Centra screeningu kolorektálního karcinomu v ČR.
Kolonoskopie
je vyšetřovací i léčebná metoda, která lékaři umožňuje prohlédnout dolní část trávicí trubice, tedy konečník a tlusté střevo. Kolonoskopické vyšetření pak dovoluje bezbolestně odebírat z výše uvedených oblastí vzorky. Kolonoskopie je schopná kromě nádorového onemocnění odhalit také různé formy zánětů či polypů, stejně jako objevit další z možných důvodů krvácení do střeva. Oproti jiným metodám diagnózy, jako jsou ultrazvuk či CT, umožňuje jako jediná dostatečně kvalitní obraz střeva. Dokonce ani fotografická kapsle, nedokáže ani přes svou vysokou cenu kolonoskopickou metodu plnohodnotně nahradit.

 6/ onemocněním konečníku- dominuje problematika hemoroidů, kde používáme konzervativních metod, ale dle potřeby objednáváme k ambulantnímu řešení Hemoronem nebo klasické operaci hemoroidů při hospitalizaci.

7/ onemocněním slinivky břišní- neboli pankreatu. V naší ambulanci dominují nemocní s chronickým zánětem slinivky způsobeným nadměrným užívaním alkoholu a kouřením. Přístup konzervativní nebo chirurgický zavisí na jednotlivých případech. Vyšetření - ultrazvuk, CT, ERCP atd objednáváme.

8/ onemocněním žlučníku- mírně převažují potíže způsobené funkčními poruchami nežli přítomností kamenů ve žlučníku či žlučových cestách. V prvním případě dominuje konzervativní léčba, zatímco v druhém případě chirurgie s upřednostněním laparoskopických metod. Vyšetření viz 7/

9/ onemocnění jater- sledujeme nemocné s onemocněním jater- steatoza, cirhoza, virové poškození jater- žloutenky typu A,B,C.  Dispenzarizace je možná v naší ambulanci.